તમારા વિચારો…

તમારી વાણી એ તમારા વિચારોનો પડઘો છે.

તમારું કાર્ય એ તમારા વિચારોનો અભિનય છે.

તમારુ હાસ્ય એ તમારા વિચારોની પ્રતિભા છે.

તમારો ક્રોધ એ તમારા વિચારોની જ્વાળા છે.

તમારી નમ્રતા એ તમારા વિચારોની શોભા છે.

તમારી શાંતિ એ તમારા વિચારોનો વિરામ છે.

તમારુ વર્તન એ તમારા વિચારોનું પરિણામ છે.

તમારી આંખો એ તમારા વિચારોની સીમા છે.

તમારો ભય એ તમારા વિચારોની કપારી છે.

તમારી દયા એ તમારા વિચારોનું રહસ્ય છે.

તમારા વિચારો એ જ તમે પોતે છો.

Advertisements